HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEBESTYRELSENUDVIKLINGENFREJAS ÅRBØGER 1967-2003
Fra Frejas jubilæumsårbog 1998:

Frejas medlemsblad

Af Jørgen Knudsen

Randers Sportsklub „Freja" blev 25 år den 6.11.1923. Ejlert Lundberg redigerede klubbens jubilæumsskrift.

På side 25 er skrevet:

- For at skaffe Ledelsen i nærmere Kontakt med Medlemmerne, vedtog man den 10. Januar 1917 at udsende et Medlemsblad. Bladet udgaar hver Maaned og tilstilles Medlemmerne gratis. Medlemsbladet „Freja" er fra Januar 1920 til Sommeren 1921 redigeret af Marius Jensen, de første tre Aar og siden 1921 af Ejlert Lundberg.Randers Sportsklub „Freja" fyldte 50 år den 6.11.1948. Ejlert Lundberg leverede meget af stoffet til klubbens jubilæumsskrift.

På side 24 omtaler Lundberg medlemsbladet, bl.a. således:

- Man vedtog den 10. Januar 1917 at udgive et Medlemsblad, der siden er udkommet, dog med korte Afbrydelser, naar Bestyrelsen for at bringe Balance i Regnskabet har maattet stryge Tilskuddet til Bladet. Bladets Redaktører gennem Aarene har været Marius Jensen, Ejlert Lundberg, Gustav Pedersen, Thor Møller, Oscar Nielsen, Jørgen Rye, Knud Johnsen og Svend Aage Jensen.

På forsiden af udgave Januar 1938 oplyser formand N.P. Rose, at bestyrelsen efter 1 års pause med udsendelse af medlemsbladet anser det for økonomisk forsvarligt at genoptage udgivelsen.

Svend Aage Jensen fortsatte som redaktør, sluttede med juni 1953. Knud Gleerup redigerede fra september 1953 til oktober 1955. Jens E. Jensen fra marts 1956 til juni 1962. Jørgen Knudsen startede med udgaven august 1962. Udgaverne fra august 1962 til og med februar 1967 klarede Jens E. Jensen og Jørgen Knudsen i fællesskab.

Medlemsbladet februar 1967 markerer på forsiden, at 50 år er gået siden bladets „fødsel" i 1917. Redaktionen meddeler, at „Freja" bliver afløst af et årsskrift, som man stiler efter at udsende første udgave af i december 1967.

Ved jubilæumsudstillingen i 1998 i Kulturhuset var der mulighed for at se i medlemsblade for perioden 1917-1967.

Det skal nævnes, at Freja før 1917 havde prøvet med udgivelse af et medlemsblad, „Sportsbladet".

Statsbiblioteket i Århus er i besiddelse af hele årgang 1905.