HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEBESTYRELSENUDVIKLINGEN

Uddrag fra Medlemsbladet 1948

Nr. 1
God Sportsaand
vidner det om, at vore Svømme- og Haandboldspillere rejser til Aarhus og træner og selv betaler Rejserne, fordi de ved, at Afdelingerne ikke har Raad til denne Udgift.

A propos H.I.K.-Kampen
En af vore flittigste Fodboldtilskuere spørger, „om Frejas Divionshold efter denne Kamp tror, at de kan komme sovende i 1. Division?"

Nr. 2
Med Maade er alting godt!
En af vore flittigste Fodboldtilskuere har bemærket, at der paa flere af Frejas Seniorhold findes en enkelt Spiller, som praktisk talt raaber uafbrudt hele Kampen igennem, og han har derfor forespurgt, om det er Anføreren, der saaledes vejleder sine Kammerater.

Ak, nej! Det er saamænd bare en af Spillerne, der ikke mener, at hans Holdkammerater er i Besiddelse af den samme sunde Fornuft og det samme glimrende Overblik over Spillet som han selv, og som derfor føler sig kaldet til at hjælpe disse med det svære Spil.

Randersmesterskaberne i Bordtennis
Disse Mesterskaber blev for Herrernes Vedkommende næsten et rent „Freja"-opgør.
Resultaterne i Finalekampene blev:
Herre-Single: Jørgen Knudsen, „Freja" - Axel Kønig, „Freja", 3-2.
Herre-Double: Axel Kønig og Ivan Nyboe, „Freja" - Tage Poulsen og Bjarne Knudsen, „Freja", 3-0.
Junior-Single: Knud Andersen, „Freja" - Ejvind Hansen, KFUM, 2- 0.
Junior-Double: Knud Andersen og Henning Jacobsen, „Freja" - Tom Nyboe, KFUM og Ole Friis, „Freja", 2-0.

Nr. 4
Jyllands-Mesterskabet i Fodbold, som jubilæumsgave
Ved Redaktionens Slutning er den anden Kamp mod Vejle om Jyllands-Mesterskabet vundet saa overbevisende som 5-1, og vi er efter 30 Aars Forløb atter Jydsk Mester i Fodbold.

Nr. 6
„Freja"s 50 Aars Jubilæumsfest
afholdes Lørdag den 6. November kl. 18 paa „Jylland".
Spisning: FISK - STEG - DESSERT.
Deltagelse i Spisning Kr. 10,50 pr. Kuvert (heri er includeret 1 Øl eller 1 Vand til Maden), hvoraf Foreningen betaler Kr. 3,50.
- Daglig Paaklædning.
Anmeldelse om Deltagelse til Bestyrelsens Medlemmer senest Tirsdag den 26. Oktober. Ved Tegningen betales Kr. 7,00 + 15 Gram Smør eller Margarine.
BAL til 12 Mands Orkester.

Danmarks-Mesterskabet
Saa fik „Freja" atter en Jubilæumsgave, endda en af de store; det er jo nemlig en Sjældenhed, at en „Freja"-mand vinder et dansk Athletikmesterskab, og det er 13 Aar siden, det sidst skete, saa alene af den Grund er Erik Christensens Bedrift en glædelig Overraskelse i Jubilæumsaaret.
Erik fortæller, at han er fyldt 20 Aar.
- Vakte dit Resultat megen Overraskelse blandt Idrætsmændene?
- Ja, i høj Grad, ogsaa blandt de Ledere, som var til stede,og de gav Udtryk for, at det var godt, der kom unge Kræfter til.

Nr. 8
Svømmeafdelingen - Et Hjertesuk!
Når vi ser tilbage paa Aaret 1948, vort Jubilæumsaar, maa vi sukke og erkende, at en ringere Sæson har vi aldrig haft.
De unge Svømmere fra forrige Sæson, som vi ventede os en Del af, glimrede ved deres Fraværelse. Vor Træner, Kaj Friis Christensen, arbejdede ihærdigt med de faa, der mødte op, og vi lever i Håbet om, at 1949 maa blive Vendepunktet. Vi maa gøre som lille Peter Edderkop, kravle langsomt op.
Ad Aare, naar den Svømmehal, som er blevet os lovet, bliver en Realitet, saa faar vi igen en Plads i Solen, og da vil „Freja"s blaa-hvide Farver atter gøre sig gældende.