Fra klubbens love:

I afdelingerne kan optages medlemmer af begge køn.
Udmeldelse af en afdeling skal ske skriftligt til klub- eller afdelingskassereren inden den 30. i den sidste måned af en kontingentperiode.

Kassererne kan kontaktes direkte eller via klubhuskontoret på lwk@mail.dk.

Indmeldelse kan kun foretages online her. 

Nye medlemmer, der har spillet i anden klub, skal oplyse det præcise navn på seneste klub, hos hvilken Freja elektronisk indhenter spillercertifikat.

Kontingentsatserne kan se her.
 
Generalforsamling og medlemsvalgmøder, jf. lovenes § 9 og 11:
Medlemmer over 18 år har tale- og stemmeret, dog kun efter tre måneders medlemskab.
Dokumenteret forældremyndighedshaver eller dokumenteret værge for kontingentbetalende medlem under 18 år har tale- og stemmeret i selskab med medlemmet, der skal have været medlem af afdelingen i mindst tre måneder.  
 
Der stilles ikke krav om formelt medlemskab af foreningen til trænere og ledere, der nyder medlemsrettigheder, dog undtaget deltagelse på generalforsamlingen.
En sådan kræver betalt medlemskab. 
          
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap