Fra klubbens love:

I afdelingerne kan optages medlemmer af begge køn.
Udmeldelse af en afdeling skal ske skriftligt til klub- eller afdelingskassereren inden den 30. i den sidste måned af en kontingentperiode.

Kassererne kan kontaktes direkte eller via klubhuskontoret på lwk@mail.dk.

Indmeldelse kan foretages gennem trænere og ledere via eller kan foretages direkte til klubhuskontoret på lwk@mail.dk.
Man skal oplyse fulde navn, adresse, postnr., fødselsdato, køn, nationalitet, mobilnr. og mailadresse.
 

Nye medlemmer, der har spillet i anden klub, skal oplyse det præcise navn på seneste klub og ca. dato for seneste turneringskamp for denne klub, hos hvilken Freja elektronisk indhenter spillercertifikat.

Har et nyt medlem ikke spillet i anden klub i indeværende eller nærmest foregående sommer-sommer-sæson, skal spilleren udfylde en spillererklæring, der af kontoret opbevares som spillercertifikat.
 

En tilkommet spiller (ny eller tidligere) kan godt være indmeldt i klubben og optræde som sådan i Kampklar (Kluboffice), uden klubben har modtaget certifikatet.

Man skal altså sikre sig via kontoret/medlemsliste, at certifikatet er modtaget for nye spillere, man har bedt om indhentning af certifikat på, før anvendelse af disse nye spillere.

Kontingentsatserne kan se her.

 
Generalforsamling og medlemsvalgmøder, jf. lovenes § 9 og 11:
Medlemmer over 18 år har tale- og stemmeret, dog kun efter tre måneders medlemskab.
Dokumenteret forældremyndighedshaver eller dokumenteret værge for kontingentbetalende medlem under 18 år har tale- og stemmeret i selskab med medlemmet, der skal have været medlem af afdelingen i mindst tre måneder.  
 
Der stilles ikke krav om formelt medlemskab af foreningen til trænere og ledere, der nyder medlemsrettigheder, dog undtaget deltagelse på generalforsamlingen.
En sådan kræver betalt medlemskab. 
          
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap